Windy Nguyễn PodCast

Pronunciation Workshop- Session 10 (OO, Uh, Eh Sounds)

March 31, 2020

Đây là PodCast Pronunciation Workshop để tớ sử dụng học tiếng anh, bản thân tớ muốn nghe ở bất cứ đâu nên đã up lên podcast để tiện cho việc nghe nó.

Download full bộ tài liệu và video: https://windynguyen.com/chia-se-tai-nguyen/pronunciation-workshop/

Xem thêm: https://windynguyen.com